Intresseanmälan Gesällprov

Här finner du information om gesällprov och intresseanmälan att avlägga gesällprov

Välkommen med din anmälan som länkas längst ned på sidan!

Provlängd: Heldag, kl. 08:30- 17:00
Plats: Göteborg & Stockholm
Antal deltagare: 6-10 personer


Gesällprov:
Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst tre års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande två år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Vid provtillfället tar du med dig legitimation och verktyg för att installera modullås i trä. Bedömningen görs med underlag från ditt prov och består av 12 st moment, 1-5 poäng per utfört moment:
 • Låssystemprojektering - manuellt på ett tomt låsschema
 • Låsöppningar - markera ut borrpunkter på olika låsskisser
 • Teoriprov
 • Försäkringskrav - ingår i teoriprovet
 • Utrymning - ingår i teoriprovet
 • Elektromekanik - ingår i teoriprovet samt praktiska moment
 • Låshus - isärtagning och ihopsättning
 • Hänglås - omläggning av skivcylinder
 • Cylinderläggning - enligt kombinationshandling
 • Tillhållarnyckel - tillverka nyckel efter lås
 • Träarbete - installation av modullås
 • Metallarbete - förkunskapsprov*
 • *i en bilaga som skickas ut med kallelsen till provet


För att bli godkänd på gesällprovet måste du ha minst 3,0 poäng i medeltal och provresultatet meddelas efter rättning per mejl av SLR:s kansli. Efter godkänt prov kan du ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd, som tar ut en kostnad för själva gesällbrevet. En faktura för provtillfället skickas separat och ska vara betald innan gesällprovet utförs.

Eventuellt boende bokas och bekostas av deltagaren själv, även lunch under provdagen. 

Det mesta av det man förväntas kunna på provet finns i SLR:s läroböcker i låsteknik nr 1 och 2.


Pris: 8 760 kr för anställd på ett medlemsföretag i SLR
(13 730 kr för anställd på ett icke-medlemsföretag) 
Belopp exkl. moms.


Samtliga kurser berättigar SLR:s medlemsföretag till bidrag från Utbildningsfonden.
Läs mer på den här länken.